W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie

Mazowiecki Program Stypendialny dla uczniów uzdolnionych

Jesteś w module rejestracji konta ucznia. Przeczytaj uważnie informację o RODO i uzupełnij dane osobowe oraz wskaż miejsce pobierania nauki, zwracając uwagę na opisy pól.

Zarejestruj nowe konto

person Dodaj ucznia

Proszę o podanie takiego adresu e-mail, który jest aktualnie używany. W przypadku przyznania stypendium podany adres e-mail będzie służył do bieżącej korespondencji i przekazywana istotnych informacji

Hasło powinno zawierać przynajmniej 16 znaków: wielkie litery, małe litery, cyfry oraz znaki specjalne

Proszę o podanie PESEL-u Ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium

Zapoznaj się z klauzulą RODO

policy RODO

Rejestracja do serwisu oznacza akceptację RODO.

W celu wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 RODO, w związku z art. 88 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest:

1)      Województwo Mazowieckie, w ramach którego działa Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa – Beneficjent realizujący projekty „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych – Region Warszawski Stołeczny” oraz „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych – Region Mazowiecki Regionalny”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (dalej: „FEM 2021-2027”);
2)      Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będąca Instytucją Pośredniczącą (dalej: „IP”) FEM 2021-2027, z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa;
3)      Zarząd Województwa Mazowieckiego będący Instytucją Zarządzającą (dalej: „IZ") FEM 2021-2027, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa.

2.       Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych dla IP oraz IZ stanowi art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
3.       Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, Działanie 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów” na podstawie:
1)      rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.);
2)      rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 21, z późn. zm.);
3)      ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), w szczególności art. 87-93.
4.       Cel przetwarzania danych:
1)      dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektów „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych – Region Warszawski Stołeczny” oraz „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych – Region Mazowiecki Regionalny” dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, Działanie 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów”, w związku z realizacją FEM 2021-2027, w szczególności w celu monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów oraz do celów określania kwalifikowalności uczestników;
2)      podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań. Niepodanie danych wskazanych we Wniosku o udzielenie pomocy stypendialnej jako dane obowiązkowe uniemożliwi otrzymanie wsparcia w ramach projektów.
5.       Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, w szczególności od Wnioskodawców.
6.       Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektów – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane organom Komisji Europejskiej, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również przekazane podmiotom realizującym określone zadania w ramach FEM 2021-2027 na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta oraz podmiotom wykonującym określone czynności powierzone przez Beneficjenta w ramach projektów, w tym podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
7.       Podanie danych osobowych dotyczących niepełnosprawności, statusie rodziny, przynależności do mniejszości narodowych lub etnicznych jest dobrowolne. Podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Dane te są zbierane w celu ustalenia kolejności Wnioskodawców na Liście rankingowej Wnioskodawców, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów oraz w celu ustalenia spełnienia warunku dochodowego. Odmowa podania tych danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości zastosowania dodatkowych kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów uzdolnionych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w roku szkolnym 2023/2024, ale nie ma wpływu na ubieganie się o przyznanie stypendium. Niepodanie danych o niepełnosprawności przy ustaleniu warunku dochodowego jest równoznaczne z brakiem możliwości zastosowania wyższego progu dochodowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów uzdolnionych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
8.       Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4.
9.       Przysługują Państwu następujące prawa:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

2)      prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO);

3)      prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;

4)      prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO);

5)      prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany;

6)      prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Polsce;

7)       w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
10.   Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej, w tym nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
11.   Kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych:

1)      Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych przez Województwo Mazowieckie – Beneficjenta projektów, prosimy kontaktować się pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl , ePUAP: /umwm/ SkrytkaESP. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl ;

2)      Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych przez Instytucję Pośredniczącą tj. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach FEM 2021-2027, prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w następujący sposób: pocztą tradycyjną na adres: ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, elektronicznie: na adres e-mail: iod@mazowia.eu ;

3)      Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych przez Instytucję Zarządzającą FEM 2021-2027, prosimy kontaktować się pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl  , ePUAP: /umwm/SkrytkaESP. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl