logo

Pytania

I Etap – Przed przyznaniem stypendium:

 

1. Kto może ubiegać się o stypendium?

 • O stypendium w ramach Projektu mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki
  • W roku szkolnym 2019/2020 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum;
  • W roku szkolnym 2020/2021 będą uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego na obszarze Województwa Mazowieckiego.
 • O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
  1. Uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2019/2020 na poziomie nie niższym niż 5,66. Co najmniej jeden przedmiot, spośród 3 przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia.

  2. Uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2019/2020 na poziomie nie niższym niż 5,40.

 • Przedmioty rozwijające kompetencje kluczowe to: matematyka, fizyka, chemia, biologia, przyroda, geografia, zajęcia komputerowe, informatyka, podstawy przedsiębiorczości oraz języki obce nowożytne: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski, które mogą być ujęte na świadectwie ukończenia klasy/szkoły.

 •  

 • Aby ubiegać się o stypendium należy założyć konto na stronie projektowej pod adresem https://stypendia.oeiizk.waw.pl. Następnie przy jego użyciu zarejestrować w systemie wniosek o przyznanie stypendium oraz pozostałe dokumenty. Po zarejestrowaniu należy je wydrukować, podpisać i przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

 • Rejestracja wniosku oraz dokumentów na stronie internetowej rozpocznie się  2 września 2020 r. i będzie trwała do dnia 9 września 2020 r.

 • Wnioskodawca przekazuje Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 21 września 2020 r.
  O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu.

 • Dokumenty należy złożyć bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru lub wysłać listem poleconym na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa, w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID oraz dopisek: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”

 • Tak, aby ubiegać się o stypendium w projekcie Mazowiecki program stypendialny
  dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka nie trzeba być zameldowanym na terenie województwa mazowieckiego. Konieczne jest pobieranie nauki w szkole na terenie województwa Mazowieckiego.

 • Tak, ale tylko i wyłącznie w przypadku konieczności ustalenia kolejności uczniów na rankingowej Liście stypendystów, z jednakową liczbą punktów, przyznanych zgodnie z kryteriami wymienionymi w § 5 ust. 1 pkt 1-3 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka. Wówczas przyjmuje się wagi, zgodnie z hierarchią ważności na podstawie § 5 ust. 2 między innymi pkt 9 kolejność rejestracji na stronie internetowej.

 • Nie, ten projekt jest skierowany tylko do uczniów szkół podstawowych
  i liceów ogólnokształcących. Departament Edukacji Publicznej i Sportu realizuje drugi
  projekt stypendialny skierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów ogólnych i zawodowych, którzy w roku szkolnym 2020/2021 będą uczniami
  szkół prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączenie szkół dla dorosłych)
  na Mazowszu. Informacje na temat tego projektu można uzyskać pod adresem https://stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl.

 • Spełnianie kryteriów ubiegania się o stypendium nie jest równoznaczne z jego otrzymaniem. W ramach programu stypendialnego w roku szkolnym 2020/2021 planuje się przyznanie nie więcej niż 476 stypendiów na cele edukacyjne dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, przy czym nie mniej niż 70% stypendiów będzie przyznawanych uczniom mieszkającym na obszarach wiejskich lub na terenie miast średnich. O otrzymaniu stypendium zdecydują osiągnięcia edukacyjne uczniów, którzy się o nie ubiegają.

 • Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących z obszaru Województwa Mazowieckiego.

 • To indywidualny program związany z rozwijaniem edukacyjnych uzdolnień i zainteresowań ucznia, przygotowany w części I przez ucznia we współpracy z rodzicem/opiekunem prawnym, a w części II przez ucznia we współpracy z nauczycielem – opiekunem stypendysty, a w przypadku ucznia niepełnoletniego również we współpracy z rodzicem ucznia lub opiekunem prawnym. Cele, działania, rezultaty i wydatki zaplanowane w II części IPREU muszą być bezpośrednio i ściśle związane z kierunkiem rozwoju edukacyjnego ucznia.

 • Figurowanie na Liście Wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne nie oznacza, że uczeń otrzymał stypendium. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyłoni z Listy Wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne 476 uczniów, którzy otrzymali najwięcej punktów za swoje osiągnięcia edukacyjne oraz przyzna im stypendia.
 • Rankingowa Lista stypendystów, zawierająca numery ID, zostanie zamieszczona na stronie internetowej po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie przyznania stypendiów. Informacja o przyznaniu stypendium zostanie przesłana do wnioskodawcy na adres poczty elektronicznej wskazanej we wniosku.
 • zarejestrować na stronie internetowej umowę stypendialną i dane uczestnika projektu?
 • przesłać do Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu 3 egzemplarze umowy stypendialnej oraz 1 egzemplarz Danych Uczestnika Projektu.
 • poinformować dyrektora szkoły o przyznanym stypendium oraz poprosić o wyznaczenie nauczyciela, który będzie sprawował opiekę dydaktyczną nad stypendystą.
 • przemyśleć z wyznaczonym nauczycielem, opiekunem rozwój edukacyjny zaplanowany za otrzymane stypendium i zarejestrować na stronie projektu II cz. IPREU, a po jego zaakceptowaniu przesłać wersję papierową do MSCDN.
 • Po zalogowaniu na konto stypendysty, należy wybrać opcję ,,umowa stypendialna i dane uczestnika projektu”, uzupełnić dane dotyczące rachunku bankowego oraz cztery krótkie pytania. Po wprowadzeniu danych dwukrotnie zapisać umowę zielonym odnośnikiem. Po zapisaniu umowy na koncie pod komunikatem "Załączniki do wydruku" pojawią się ww. dokumenty w wersji do wydruku.
 • Stypendysta, a jeśli jest niepełnoletni wspólnie z rodzicem lub opiekunem prawnym niezwłocznie po otrzymaniu informacji o przyznaniu stypendium rejestruje w systemie umowę stypendialna w terminie wskazanym przez Departament. W roku szkolnym 2020/2021 termin ten przewidziany jest od -- do --.--.2020r.
 • Trzy egzemplarze umowy stypendialnej oraz jeden egzemplarz dokumentu dane uczestnika projektu podpisane we właściwych miejscach, Wnioskodawca, przesyła niezwłocznie, w terminie wskazanym przez Departament, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa, w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID oraz dopisek: Umowa stypendialna –Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych –najlepsza inwestycja w człowieka. Planowany w roku szkolnym 2020/2021 termin na dostarczenie dokumentów do UMWM to --- ------ 2020r.
 • Stypendium wynosi 5314zł dla każdego stypendysty/stki i będzie wypłacane w jednej transzy.
 • Wypłata stypendium nastąpi w jednej transzy na przełomie I/II kwartału 2021 r.

III Etap – Realizacja IPREU

1. Co to jest II część IPREU?

 • Jest to indywidualny program opisujący plan rozwoju edukacyjnego i zainteresowań ucznia, w którym określone zostają cele, działania, rezultaty i wydatki związane z kierunkiem jego rozwoju. II cz. IPREU przygotowuje uczeń we współpracy z nauczycielem – opiekunem stypendysty, a w przypadku ucznia niepełnoletniego również we współpracy z rodzicem ucznia lub opiekunem prawnym. Cele, działania, rezultaty i wydatki zaplanowane w II części IPREU muszą być bezpośrednio i ściśle związane z kierunkiem rozwoju edukacyjnego ucznia.
 • Zgłoszenia II części Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia, należy dokonać na stronie projektu po zakończeniu rejestracji umów stypendialnych, w terminie dd.mm.rrrr. Po zatwierdzeniu dokumentu przez właściwy Wydział MSCDN oraz UMWM na stronie internetowej, stypendysta dokonuje jego wydruku i przekazuje wersję papierową, uzupełnioną o wymagane podpisy do właściwego Wydziału MSCDN w terminie do dd.mm.rrrr.
 • sprawuje opiekę dydaktyczną w czasie trwania projektu polegającą na:
  1. pomocy w opracowaniu przez stypendystę II części Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia dopasowanego indywidualnie do zdolności, wiedzy i możliwości ucznia,
  2. monitorowaniu realizacji przez stypendystę II części Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia oraz monitorowaniu przygotowania przez stypendystę prezentacji jego wyników,
  3. motywowaniu stypendysty oraz aktywnej pomocy w poszukiwaniu źródeł wiedzy, niezbędnej w trakcie pracy nad II częścią Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia oraz nad projektem edukacyjnym, jeśli zostanie zaplanowany do realizacji,
  4. ocenie zgodności wykorzystania stypendium przez stypendystę na cele edukacyjne, zaplanowane w II części Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia
  5. ocenie postępów w nauce stypendysty w porównaniu z wynikami wskazanymi we wniosku;
 • pomaga w sporządzeniu przez wnioskodawcę sprawozdania okresowego, uwzględniającego postępy stypendysty w realizacji II części Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia
 • pomaga w sporządzeniu przez wnioskodawcę sprawozdania na zakończenie programu stypendialnego z realizacji II części Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia oraz poniesionych w związku z nim wydatków
 • pomoc stypendyście w realizacji rozwoju edukacyjnego potwierdza własnoręcznym podpisem na wersji papierowej II części Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia, oraz na sprawozdaniu okresowym i sprawozdaniu na zakończenie Programu stypendialnego.
 • Tak, ale tylko w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym poinformowaniu Departamentu oraz wydaniu przez niego zgody.
 • Nauczyciel nie otrzymuje wynagrodzenia za sprawowanie opieki dydaktycznej nad stypendystą, jednak może wziąć udział w corocznym konkursie Opiekuna Stypendysty Roku, w którym do wygrania jest nagroda pieniężna.

 

 

 

project

Kalendarz