logo

Pytania

 • O stypendium w ramach Projektu mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki
  • W roku szkolnym 2018/2019 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum;
  • W roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego na obszarze Województwa Mazowieckiego.
 • O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
  1. Uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,66. Co najmniej jeden przedmiot, spośród 3 przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia.

  2. Uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,40.

 • Przedmioty rozwijające kompetencje kluczowe to: matematyka, fizyka, chemia, biologia, przyroda, geografia, zajęcia komputerowe, informatyka, podstawy przedsiębiorczości oraz języki obce nowożytne: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski, które mogą być ujęte na świadectwie ukończenia klasy/szkoły.

 • Aby ubiegać się o stypendium należy założyć konto na stronie projektowej pod adresem https://stypendia.oeiizk.waw.pl. Następnie przy jego użyciu zarejestrować w systemie wniosek o przyznanie stypendium oraz pozostałe dokumenty. Po zarejestrowaniu należy je wydrukować, podpisać i przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

 • Rejestracja wniosku oraz dokumentów na stronie internetowej rozpocznie się  9 września 2019 r. i będzie trwała do dnia 16 września 2019 r.

 • Wnioskodawca przekazuje Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 23 września 2019 r.
  O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu.

 • Dokumenty należy złożyć bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru lub wysłać listem poleconym na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa, w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID oraz dopisek: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”

 • Tak, aby ubiegać się o stypendium w projekcie Mazowiecki program stypendialny
  dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka nie trzeba być zameldowanym na terenie województwa mazowieckiego. Konieczne jest pobieranie nauki w szkole na terenie województwa Mazowieckiego.

 • Tak, ale tylko i wyłącznie w przypadku konieczności ustalenia kolejności uczniów na rankingowej Liście stypendystów, z jednakową liczbą punktów, przyznanych zgodnie z kryteriami wymienionymi w § 5 ust. 1 pkt 1-3 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka. Wówczas przyjmuje się wagi, zgodnie z hierarchią ważności na podstawie § 5 ust. 2 między innymi pkt 9 kolejność rejestracji na stronie internetowej.

 • Nie, ten projekt jest skierowany tylko do uczniów szkół podstawowych
  i liceów ogólnokształcących. Departament Edukacji Publicznej i Sportu realizuje drugi
  projekt stypendialny skierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów ogólnych i zawodowych, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami
  szkół prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączenie szkół dla dorosłych)
  na Mazowszu.
  Informacje na temat tego projektu można uzyskać pod adresem https://stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl.

 • Spełnianie kryteriów ubiegania się o stypendium nie jest równoznaczne z jego otrzymaniem. W ramach programu stypendialnego w roku szkolnym 2019/2020 planuje się przyznanie nie więcej niż 476 stypendiów na cele edukacyjne dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, przy czym nie mniej niż 70% stypendiów będzie przyznawanych uczniom mieszkającym na obszarach wiejskich lub na terenie miast średnich. O otrzymaniu stypendium zdecydują osiągnięcia edukacyjne uczniów, którzy się o nie ubiegają.

 • Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących z obszaru Województwa Mazowieckiego.

 • To indywidualny program związany z rozwijaniem edukacyjnych uzdolnień i zainteresowań ucznia, przygotowany w części I przez ucznia we współpracy z rodzicem/opiekunem prawnym, a w części II przez ucznia we współpracy z nauczycielem – opiekunem stypendysty, a w przypadku ucznia niepełnoletniego również we współpracy z rodzicem ucznia lub opiekunem prawnym. Cele, działania, rezultaty i wydatki zaplanowane w II części IPREU muszą być bezpośrednio i ściśle związane z kierunkiem rozwoju edukacyjnego ucznia.

 • Wparcie przeznaczone jest dla uczniów, którzy chcą się rozwijać w zakresie szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe tj. przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.

project

Kalendarz