logo

O projekcie

Projekt „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2021/2022 skierowany jest do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz  liceów ogólnokształcących, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.


Projekt ma na celu rozwijanie zdolności edukacyjnych i motywowanie do dalszej nauki. Skierowany jest on do uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Wzrost kompetencji kluczowych jest jednym z celów szczegółowych projektu i ma się realizować  w obszarze nauk matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, języków obcych nowożytnych i przedsiębiorczości. Projekt zakłada rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Indywidualizacja będzie przejawiać się m.in. w opracowaniu Indywidualnych Planów Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPREU) lub Projektów Edukacyjnych w ramach IPREU, które realizowane pod opieką dydaktyczną nauczyciela lub pedagoga szkolnego, będą wyznaczać kierunki rozwoju stypendystów i prowadzić do wzrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych.


W pomaganiu w rozwoju zdolności i motywowaniu do podnoszenia swoich kompetencji, kluczową rolę będą odgrywały również środki finansowe w postaci stypendium, które będą mogły być przeznaczone m.in. na pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne, kursy, obozy naukowe etc.


Projekt zakłada objęcie wsparciem stypendialnym 632 uczniów/uczennic.


Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy (od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.) w wysokości ok. 5318,00 zł (ok. 531,80 zł miesięcznie) dla każdego stypendysty i stypendystki.


Szczegółowe warunki udziału w projekcie oraz procedurę rekrutacyjną określa uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów (dostępny w zakładce Dokumenty/Instrukcje)


Całkowita wartość projektu:   3 697 073,60 zł.


Kwota dofinansowania Unii Europejskiej: 2 957 658,88 zł


Projekt realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne.  Program stypendialny jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

project

Kalendarz