W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie

Mazowiecki Program Stypendialny dla uczniów uzdolnionych

DOCHÓD - Dowiedz się więcej

Wysokość kryterium dochodowego rodziny ucznia. 
Możesz ubiegać się o przyznanie stypendium, jeśli dochód netto przypadający na członka rodziny wynosi:

 • 3.370,00 zł;
 • 3.820,00 zł (w przypadku, gdy członkiem rodziny ucznia jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności).

Dochód rodziny - to przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym 2022.

Przy czym przy ustalaniu jego wysokości uwzględnia się dochód:

 • małżonków,
 • rodziców dzieci,
 • opiekuna faktycznego dziecka oraz
 • pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne;

Należy zwrócić uwagę, iż do członków rodziny nie zalicza się:

 • dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
 •  dziecka pozostającego w związku małżeńskim;   
 • pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Roczny dochód netto możesz obliczyć wg następujących mechanizmów:

 • dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych:
Roczny dochód netto = roczny przychód podlegający opodatkowaniu - należny podatek dochodowy od osób fizycznych - koszty uzyskania przychodu - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na ubezpieczenie zdrowotne


Lub

 

Roczny dochód netto = roczny dochód - podatek należny -

składki na ubezpieczenie społeczne

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

 • dochód osób prowadzących działalność rozliczających się ryczałtem/kartą podatkową
Roczny dochód netto = roczny dochód - zryczałtowany podatek - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • dochód z gospodarstwa rolnego:
  Ilość posiadanych hektarów przeliczeniowych mnożymy przez kwotę 5549 zł.

Należy pamiętać, że przy wyliczaniu dochodu uwzględnia się również obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem:

 • oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;
 • gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na powyżej wymienionych zasadach, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. Natomiast ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

Dochód to suma rocznych przychodów za rok 2022, zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, obejmująca trzy zasadnicze grupy dochodów, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o:

·         koszty uzyskania przychodu,

·         należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu,

·         składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o:

·         należny zryczałtowany podatek dochodowy,

·         składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

3) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności: emerytura (za wyjątkiem tzw. trzynastki i czternastki), renta rodzinna, renta chorobowa, świadczenie przedemerytalne, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, alimenty na rzecz dzieci, wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatek kombatancki, stypendia doktoranckie, habilitacyjne, sportowe, socjalne, należności otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, zaliczka alimentacyjna, dochody z gospodarstwa rolnego.

Pełny katalog dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym wymieniono w art. 3 ust. 1 pkt c) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.) obejmuje:

a) renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

b) renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

c) świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

d) dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

e) świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

f) ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

g) renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

h) zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

i) środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

j) należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140),

k) należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

l) należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

m) dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

n) alimenty na rzecz dzieci,

o) stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

p) kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

q) należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

r) dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730),

s) dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

t) ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",

u) ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

v) świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

w) dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

x) dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

y) renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

z) zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

aa) świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

bb) pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

cc) kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

dd) świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255 oraz z 2022 r. poz. 2461),

ee) świadczenie rodzicielskie,

ff) zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

gg) stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca,

hh) przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,

ii) przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. a, b i d oraz pkt 153 lit. a, b i d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz art. 21 ust. 1 pkt 154 tej ustawy w zakresie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,,

jj) przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c oraz pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych według zasad określonych w art. 27 i art. 30c tej ustawy, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,

kk) dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalone na podstawie oświadczenia dotyczącego każdego członka rodziny;

Do dochodu nie wlicza się:

 • otrzymanych stypendiów tzw. motywacyjnych za bardzo dobre wyniki w nauce,
 • świadczeń 800+, 500+, 300+.

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium dochodowego o których mowa w Regulaminie przyznawania pomocy stypendialnej:

a) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego za rok podatkowy 2022. 

(Dopuszcza się przedłożenie zaświadczenia wygenerowanego automatycznie ze strony Urzędu Skarbowego opatrzonego kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - wygenerowanie takiego zaświadczenia jest bezpłatne),

Wydane przez Państwa urząd skarbowy zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny (osiągającego dochód), jeżeli jednak członkowie Państwa rodziny rozliczają się np. na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, osiągają dochód niepodlegający opodatkowaniu, będą Państwo potrzebować innych dokumentów tj.:

jeśli członkowie Państwa rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – będzie to oświadczenie o wysokości takiego dochodu w roku kalendarzowym,
jeśli członkowie Państwa rodziny uzyskali dochód niepodlegający opodatkowaniu –będzie to oświadczenie o wysokości takiego dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym,
 

b) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zaświadczenie od pracodawcy o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne odprowadzonych w 2022, lub inny dokument potwierdzający wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne – jeśli zaświadczenie z Urzędu Skarbowego nie wyszczególnia odprowadzonych składek na ubezpieczenie,

c) w przypadku osób pracujących poza rolnictwem lub osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (na zasadach ogólnych) – należy złożyć zaświadczenie w formie papierowej (oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem) lub jako dokument elektroniczny wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje o wysokości dochodu za rok 2022 lub inny równoważny dokument, wraz z wyszczególnionymi potrąceniami:

·         przychodu;

·         kosztów uzyskania przychodu;

·         różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

·         dochodów z innych źródeł niż działalność gospodarcza w przypadkach, gdy podatnik łączy dochody z działalności gospodarczej z innymi przychodami;

·         odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

·         należnego podatku;

·         odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej;

·         inne potrącenia (alimenty, potrącenia komornicze).

 

d) zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego,

e) oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia,

f) zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna wraz z wysokością zasiłku/stypendium netto i okresem otrzymywania zasiłku/stypendium bezrobotnych członków rodziny ucznia (jeśli dotyczy)

g) oświadczenie o nieosiąganiu żadnych dochodów, w przypadku osoby w rodzinie ucznia, która pozostaje bez pracy, nie osiąga dochodów i nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy,

h) dokumenty określające wysokość uzyskiwanych lub wypłacanych alimentów (każdorazowo winny to być kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem) np. kopia odpisu podlegającego wykonaniu wyroku sądu przyznającego alimenty.

lub w zależności od Państwa sytuacji rodzinnej inne nie wymienione powyżej dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1. Regulaminu Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów uzdolnionych.Wytworzył: Maciej Kaczmarek
Data wytworzenia: 13.02.2024
Data opublikowania: 13.02.2024 13:30
Ostatnio zaktualizował: Wioletta Kielak
Data ostatniej aktualizacji: 01.03.2024 14:40
Liczba wyświetleń: 3214