logo
archive-1850170_960_720.webp

15.04.2020 r. - 22.04.2020 r.                        

                Uruchomienie sprawozdania okresowego !!!

 

Szanowni Stypendyści,


Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII  i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących  w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka, kolejnym zadaniem do którego zobowiązani są stypendyści jest przygotowanie i rejestracja na stronie internetowej sprawozdania okresowego, uwzględniającego postępy w realizacji II części Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia.
Proszę zalogować się na swoje konto i wybrać opcję sprawozdanie okresowe, a następnie zarejestrować wersję elektroniczną tego dokumentu w terminie do 30.04.2020 r.
Po jego akceptacji przez pracowników UMWM pojawi się na Państwa koncie możliwość wydruku ww. dokumentu. 
Zgodnie z zapisami Regulaminu sprawozdanie okresowe należy wydrukować, podpisać we właściwych miejscach i przesłać  na adres : właściwego wydziału MSCDN w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID oraz dopisek: Sprawozdanie okresowe „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka. 

Termin przesłania sprawozdania okresowego zostanie wskazany w odrębnym komunikacie

                                     

                                     Marcin Pawlak
          Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


12.03.2020 r. - 15.04.2020 r.                                                                                       

                               Szanowni Stypendyści !!!

 

    W związku z decyzją Rządu Rzeczpospolitej Polskiej przekazaną przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącej przedłużenia okresu zawieszenia działalności szkół informuję, że termin przesłania Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia do właściwego wydziału MSCDN zostaje przedłużony do 15 maja 2020 r.

 

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 


 

28.01.2020 r.- 12.03.2020 r.

Uruchomienie rejestracji II cz. Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia !!!

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII       i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących                               w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka, kolejnym zadaniem do którego zobowiązani są stypendyści jest rejestracja II cz. IPREU.

 

Proszę zalogować się na swoje konto i wybrać opcję II cz. IPREU, a następnie zarejestrować wersję elektroniczną dokumentu w terminie do 31.01.2020 r.

Po akceptacji tego dokumentu przez pracowników MSCDN i UMWM zobowiązani są Państwo przesłać wydrukowany i podpisany dokument do właściwego wydziału MSCDN w terminie do 31.03.2020 r.

 

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


 

15.01.2020r.-28.01.2020r.

 

Uruchomienie rejestracji II cz. Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia !!!

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka, kolejnym zadaniem do którego zobowiązani są stypendyści jest rejestracja II cz. IPREU.

 

Proszę zalogować się na swoje konto i wybrać opcję II cz. IPREU, a następnie zarejestrować wersję elektroniczną dokumentu w terminie do 28.01.2020r.

Po akceptacji tego dokumentu przez pracowników MSCDN i UMWM zobowiązani są Państwo przesłać wydrukowany i podpisany dokument do właściwego wydziału MSCDN w terminie do 31.03.2020 r.

 

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


11.12.2019r.-15.01.2020r.

Zatwierdzenie Rankingowej listy stypendystów!

 

Informuję, że Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził Rankingową listę stypendystów w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu ,,Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2019/2020.

 

Uczniowie, którym przyznano stypendium znajdują się na Rankingowej liście stypendystów na pozycji od nr 1 do 476.

 

Stypendia zostały przyznane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie i decyzja o ich przyznaniu jest ostateczna.

 

Uczniowie, którzy otrzymali stypendium zobowiązani są do niezwłocznej rejestracji Umowy stypendialnej wraz z Danymi uczestnika projektu, na stronie internetowej oraz przysłanie na adres Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu kompletu dokumentów (3 podpisane egzemplarze umowy stypendialnej oraz 1 podpisany egzemplarz Danych uczestnika projektu)

 

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Rankingowa lista stypendystów


26.11.2019r.-11.12.2019r.

ZAKOŃCZENIE PRAC KOMISJI STYPENDIALNEJ

 

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem przez Komisję Stypendialną oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2019/2020 powstały:

1. Lista wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne;

2. Wykaz wniosków odrzuconych.

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


07.11.2019r.-26.11.2019r.

 Posiedzenie Komisji Stypendialnej!

Szanowni Państwo

 

Zgodnie z roboczym harmonogramem realizacji projektu, posiedzenie Komisji Stypendialnej, która dokona oceny wniosków odbędzie się w dniach   15-21 listopada 2019 r.

 

Efektem oceny będzie Lista Wniosków spełniających wymogi formalne
i merytoryczne oraz Wykaz Wniosków odrzuconych, które zostaną zamieszczone na stronie programu.

 

Zachęcam do odwiedzania strony.

 

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


16.10.2019r.-07.11.2019r.

Zakończenie przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium!

 

Szanowni Państwo,

 

Wnioski złożone do dnia 24 września 2019 r. obecnie poddawane są wstępnej    weryfikacji pod względem formalnym.

 

Zgodnie z roboczym harmonogramem realizacji projektu wyniki oceny zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu w listopadzie br.

Zachęcam do śledzenia strony.

 

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


18.09.2019r-16.10.2019r.

Zmiana terminu zakończenia rejestracji wniosków

Szanowni Państwo,

w zwiazku z problemami technicznymi na stronie internetowej projektu, elektroniczna rejestracja wniosków o przyznanie stypendium zostaje przedłużona do dnia 17 września 2019 r. do godziny 9:15

Przesłanie wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostaje przedłuzone do dnia             24 września 2019 r.

O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu.

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


29.08.2019r.- 18.09.2019r.

Ruszają stypendia! Daj sobie szansę!

Szanowni Państwo,

W dniu 9 września 2019 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków do projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja
w człowieka
w roku szkolnym 2019/2020.

Będzie się składał z dwóch etapów:

 1. Elektroniczna rejestracja wniosków stypendialnych na stronie internetowej w terminie od 9 do 16 września 2019 r.
 2. Przesłanie wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do 23 września 2019 r. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu.

  O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • w roku szkolnym 2018/2019 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum;
 • w roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.
 • uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,66.
  Co najmniej jeden przedmiot, spośród 3 przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia;
 • uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,40.

Aby ubiegać się o stypendium należy:

 • założyć konto na stronie internetowej projektu
 • zarejestrować elektronicznie wniosek o przyznanie stypendium
 • wydrukować i podpisać:

- wniosek

- oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych

- I część Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia.

- oświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

* do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, poświadczających osiągnięcia  edukacyjne ucznia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza/dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019 bądź będzie uczęszczać w roku szkolnym 2019/2020, lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły.

 • przesłać dokumenty listem poleconym w  zaklejonej kopercie zawierającej opis: imię
  i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID oraz dopisek: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja
  w człowieka” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu,
  ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa (o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu).
 • dokumenty można też złożyć osobiście w  Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, I piętro, pokój 127, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek – piątek  od 8:00 – 16:00.

Więcej informacji na temat udziału w projekcie oraz procedurze rekrutacyjnej można znaleźć w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów w zakładce Dokumenty/Instrukcje oraz w zakładkach O projekcie, Pytania.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami: (22) 59-79-410, 413, 423, 430, 435, 449, jak również drogą elektroniczną pod adresem: edukacja@mazovia.pl

Zapraszam do aplikowania o stypendium.

project

Kalendarz