logo
archive-1850170_960_720.webp

03.02.2021 r.-

Podpis nauczyciela opiekuna na II cz. IPREU !!!

 

Szanowni stypendyści,

W związku z aktualnymi  ograniczeniami w funkcjonowaniu szkół oraz koniecznością akceptacji przez nauczyciela opiekuna II cz. Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, poprzez złożenie na nim podpisu, proponujemy dwie alternatywne ścieżki akceptacji tego dokumentu. Wybieracie tylko jedną z nich w zależności od możliwości zdobycia podpisu pod dokumentem.

 1. Pierwsza z nich to uzyskanie podpisu nauczycielem opiekunem na wydrukowanej/papierowej wersji II cz. IPREU. Następnie dokument podpisany przez właściwe osoby (ucznia, rodzica oraz nauczyciela) przesyłacie w jednym egzemplarzu do właściwego wydziału MSCDN.

 

 1. Jeżeli powyższe rozwiązanie nie będzie możliwe dopuszcza się akceptację II cz. IPREU za pośrednictwem oświadczenia nauczyciela. Nauczyciel po wcześniejszym zapoznaniu się z elektroniczną wersją II cz. IPREU, drukuje oświadczenie (które znajduje się na stronie projektu w zakładce Dokumenty, pod nazwą - oświadczenie nauczyciela II cz. IPREU), podpisuje je i odsyła do stypendysty w formie elektronicznej (scan dokumentu e-mailem). Stypendysta dołącza wydrukowany skan podpisanego oświadczenia nauczyciela do wydrukowanej i podpisanej przez siebie i rodzica II cz. IPREU i przesyła obydwa dokumenty do właściwego wydziału MSCDN.

(należy przesyłać dwa dokumenty: wydrukowany skan podpisanego przez nauczyciela oświadczenia oraz wydrukowaną  i podpisaną przez ucznia i rodzica II cz. IPREU)

 

Pieczęć szkoły na pierwszych stronach dokumentów jest nieobowiązkowa !!!

W przypadku pytań prosimy o napisanie maila na adres stypendia@mazovia.pl

Papierową wersję II cz. IPREU należy przesłać do właściwej siedziby MSCDN do dnia 28 lutego br.

 

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

03.02.2021 r.


17.12.2020 r. -03.02.2021

Uruchomienie Rejestracji II cz. Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia !!!

Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka, kolejnym zadaniem do którego są Państwo zobowiązani jest rejestracja II cz. IPREU.

Proszę zalogować się na swoje konto i wybrać opcję II cz. IPREU, a następnie zarejestrować wersję elektroniczną dokumentu w terminie do 03.01.2021 r.

W zakładce Dokumenty widnieje wzór II cz. IPREU z pomocnymi sugestiami dotyczącymi jego wypełnienia. Zachęcam do zapoznania się z tym dokumentem.

Po akceptacji tego dokumentu przez pracowników MSCDN i UMWM zobowiązani są Państwo przesłać wydrukowany i podpisany dokument do właściwego wydziału MSCDN w terminie do 28.02.2021 r.

 

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

17.12.2020


25.11.2020-17.12.2020

                                     Zatwierdzenie Rankingowej listy stypendystów!

Szanowni Państwo,
 Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził w dniu 24 listopada 2020 r. Rankingową listę stypendystów w ramach projektu ,,Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2020/2021.
 
Uczniowie, którym przyznano stypendium znajdują się na Rankingowej liście stypendystów na pozycji od nr 1 do 476.
Rankingowa lista stypendystów
Uczniowie na Rankingowej liście stypendystów od pozycji 477 do pozycji 1009 stanowią listę rezerwową.

Stypendia zostały przyznane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów i decyzja o ich przydzieleniu jest ostateczna.
 
Uczniowie, którym przyznano stypendia zobowiązani są do niezwłocznej rejestracji Umowy stypendialnej wraz z Danymi uczestnika projektu na stronie internetowej w terminie do 2 grudnia 2020 r. oraz przysłanie kompletu dokumentów (3 podpisane egzemplarze umowy stypendialnej oraz 1 podpisany egzemplarz Danych uczestnika projektu) w terminie do 9 grudnia 2020 r. na adres:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa, w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID oraz dopisek: Umowa stypendialna – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka.
 
Marcin Pawlak
Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

25 listopada 2020 r.

 


 

06.11.2020-25.11.2020

ZAKOŃCZENIE PRAC KOMISJI STYPENDIALNEJ

 Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem przez Komisję Stypendialną oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2020/2021 powstały:

1. Lista wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne;

2. Wykaz wniosków odrzuconych.

Aby sprawdzić liczbę przyznanych punktów lub przyczynę odrzucenia wniosku należy zalogować się na konto.

W kolejnym etapie konkursu spośród wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne zostanie wyłonionych 476 stypendystów z najlepszymi wynikami edukacyjnymi. Lista stypendystów zostanie opublikowana na stronie projektu w terminie późniejszym po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

Zachęcam do śledzenia strony

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 


25.09.2020- 05.11.2020

Zakończenie przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium!

 

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za złożenie wniosków o przyznanie stypendium.

 Wnioski złożone w terminie poddawane są weryfikacji.

 Lista wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne oraz Wykaz wniosków odrzuconych zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu w listopadzie br.

W związku z występowaniem zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, harmonogram prac nad oceną wniosków może ulec zmianie. O wszelkich zmianach zostaną Państwo poinformowani w odrębnych komunikatach.

Zachęcam do śledzenia strony.

 

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


25.08.2020 r - 24.09.2020 r.

Szanowni Państwo,

W dniu 2 września 2020 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków do projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycjaw człowieka w roku szkolnym 2020/2021.

Będzie się składał z dwóch etapów:

 1. Elektroniczna rejestracja wniosków stypendialnych na stronie internetowej w terminie od 2 do 9 września 2020 r.
 2. Przesłanie wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do 21 września 2020 r. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu

  O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • w roku szkolnym 2019/2020 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • w roku szkolnym 2020/2021 będą uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.
 • uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2019/2020 na poziomie nie niższym niż 5,66.
  Co najmniej jeden przedmiot, spośród 3 przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia;
 • uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2019/2020 na poziomie nie niższym niż 5,40.

Aby ubiegać się o stypendium należy:

 • założyć konto na stronie internetowej projektu

Jeśli uczeń zakładał konto w roku szkolnym 2019/2020 jest ono nadal aktywne i należy się nim posłużyć rejestrując wniosek o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2020/2021

 • zarejestrować elektronicznie wniosek o przyznanie stypendium
 • wydrukować i podpisać:

- wniosek

- oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych

- I część Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia.

- oświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

- do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, poświadczających osiągnięcia  edukacyjne ucznia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza/dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020 bądź będzie uczęszczać w roku szkolnym 2020/2021, lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły.

 • przesłać dokumenty listem poleconym w  zaklejonej kopercie zawierającej opis: imię
  i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID oraz dopisek: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja
  w człowieka” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu,
  ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa (o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu).
 • dokumenty można też złożyć osobiście w  Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, I piętro, pokój 127, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek – piątek  od 8:00 – 16:00.

Więcej informacji na temat udziału w projekcie oraz procedurze rekrutacyjnej można znaleźć w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów w zakładce Dokumenty/Instrukcje oraz w zakładkach: O projekcie, Pytania.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami: (22) 59-79-410, 413, 423, 430, 449, jak również drogą elektroniczną pod adresem: stypendia@mazovia.pl

Zapraszam do aplikowania o stypendium.

 

 

                                                                                           Marcin Pawlak

 

                                                        Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu

                                                Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

                                                         /- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 


V edycja programu stypendialnego w roku szkolnym 2019/2020  ↓↓↓↓


Dokumenty V edycji programu - rok szkolny 2019/2020

Konkurs Opiekuna Stypendysty Roku

13.07.2020 r. - 21.08.2020 r.

Uruchomienie rejestracji sprawozdania końcowego !!!

 Szanowni Stypendyści,


Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII  i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących  w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka, ostatnim zadaniem do którego są Państwo zobowiązani jest rejestracja na stronie internetowej sprawozdania na zakończenie programu stypendialnego. W sprawozdaniu tym należy uwzględnić wszystkie poniesione wydatki na łączną kwotę 4900 zł. Jeżeli w związku ze stanem epidemiologicznym w kraju dokonywaliście zmian w wydatkach, które nie mogły zostać zrealizowane, proszę o uwzględnienie w sprawozdaniu, w części ,,wyszczególnienie wydatku’’ nowych wydatków zaakceptowanych przez Departament, a w części ,,uwagi’’ opisać pierwotne wydatki i przyczynę niemożliwości ich realizacji.
Rejestracja sprawozdania będzie możliwa po zalogowaniu się na swoje konto, na stronie projektowej i wybraniu opcji Sprawozdanie II. Rejestracji sprawozdania należy dokonać w terminie do 24.07.2020 r.
Po zaakceptowaniu sprawozdania przez pracowników UMWM pojawi się na Państwa koncie możliwość wydruku ww. dokumentu. 

Proszę o regularne sprawdzanie konta w celu weryfikacji statusu dokumentu

Zaakceptowane sprawozdanie końcowe należy wydrukować, podpisać we właściwych miejscach z wykorzystaniem jednego ze sposobów dot. podpisu nauczyciela podanego poniżej i przesłać  na adres : właściwego wydziału MSCDN w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID oraz dopisek: Sprawozdanie końcowe „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w terminie do 21.08.2020 r
Podobnie jak w przypadku wcześniejszych dokumentów podpis nauczyciela można zdobyć na dwa sposoby:
1. Nauczyciel składa podpis na sprawozdaniu końcowym wydrukowanym przez stypendystę.
2. Nauczyciel drukuje oświadczenie sprawozdania końcowego (do pobrania poniżej oraz w załączniku do wiadomości e-mail), podpisuje się na nim i przesyła skan podpisanego oświadczenia do stypendysty, który dołącza wydrukowane oświadczenie z podpisem nauczyciela do sprawozdania końcowego.
Pieczęć szkoły na pierwszej stronie dokumentu jest nieobowiązkowa !!!

Proszę o regularne sprawdzanie konta w celu weryfikacji statusu dokumentu

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu znajdujący się w zakładce kontakt na stronie projektowej lub e-mail na adres stypendia@mazovia.pl

Oświadczenie nauczyciela opiekuna- Sprawozdanie końcowe

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


  29.07.2020 r.- 18.08.2020 r.                               

                  Konkurs Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020

 

Szanowni Nauczyciele – Opiekunowie,

Uprzejmie informuję, że w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” został przygotowany dla Państwa konkurs „Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020”.

Jest on skierowany do nauczycieli – opiekunów, pedagogów szkolnych albo doradców zawodowych, którzy sprawowali opiekę dydaktyczną nad stypendystami realizującymi Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia w roku szkolnym 2019/2020.

Nabór formularzy konkursowych jest planowany w terminie od 1 do 14 lipca 2020 r.

W dokumencie tym należy opisać swoją współpracę ze stypendystą przy realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia. Wypełniony formularz należy dostarczyć do 14 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu) na adres: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, 00-236 ul. Świetojerska 9:

 • w formie papierowej osobiście za potwierdzeniem odbioru,
 • przez operatora pocztowego w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, jego adres oraz dopisek „Konkurs Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020”.

Dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli skorzystać z powyższych form dostarczenia dokumentów konkursowych przygotowaliśmy możliwość przekazania ich w formie elektronicznej przez ePUAP za pomocą profilu zaufanego z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Adres, z którego należy skorzystać podczas wysyłki to: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego. Instrukcja wysyłki w formie elektronicznej znajduje się tutaj oraz w zakładce Dokumenty.

Wynikiem konkursu będzie wyłonienie laureatów i przyznanie tytułu Opiekuna Stypendysty Roku 2019/2020 oraz nagrody pieniężnej w wysokości 3000 zł nauczycielom, którzy poprzez swoje zaangażowanie i efektywną współpracę ze stypendystami stali się wzorem nauczyciela sprawującego opiekę nad szczególnie uzdolnionym stypendystą. Planuje się wyłonić do 18 laureatów konkursu.

Regulamin konkursu „Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020”, formularz konkursowy oraz Oświadczenie uczestnika konkursu o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku są dostępne poniżej oraz w zakładce Dokumenty.

Regulamin Konkursu „Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020”

Formularz konkursowy

Oświadczenie uczestnika konkursu o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku

 

Zachęcam do udziału w konkursie.

 

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


15.04.2020 r. - 22.04.2020 r.                        

                Uruchomienie sprawozdania okresowego !!!

 

Szanowni Stypendyści,


Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII  i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących  w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka, kolejnym zadaniem do którego zobowiązani są stypendyści jest przygotowanie i rejestracja na stronie internetowej sprawozdania okresowego, uwzględniającego postępy w realizacji II części Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia.
Proszę zalogować się na swoje konto i wybrać opcję sprawozdanie okresowe, a następnie zarejestrować wersję elektroniczną tego dokumentu w terminie do 30.04.2020 r.
Po jego akceptacji przez pracowników UMWM pojawi się na Państwa koncie możliwość wydruku ww. dokumentu. 
Zgodnie z zapisami Regulaminu sprawozdanie okresowe należy wydrukować, podpisać we właściwych miejscach i przesłać  na adres : właściwego wydziału MSCDN w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID oraz dopisek: Sprawozdanie okresowe „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka. 

Termin przesłania sprawozdania okresowego zostanie wskazany w odrębnym komunikacie

                                     

                                     Marcin Pawlak
          Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


12.03.2020 r. - 15.04.2020 r.                                                                                       

                               Szanowni Stypendyści !!!

 

    W związku z decyzją Rządu Rzeczpospolitej Polskiej przekazaną przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącej przedłużenia okresu zawieszenia działalności szkół informuję, że termin przesłania Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia do właściwego wydziału MSCDN zostaje przedłużony do 15 maja 2020 r.

 

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 


 

28.01.2020 r.- 12.03.2020 r.

Uruchomienie rejestracji II cz. Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia !!!

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII       i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących                               w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka, kolejnym zadaniem do którego zobowiązani są stypendyści jest rejestracja II cz. IPREU.

 

Proszę zalogować się na swoje konto i wybrać opcję II cz. IPREU, a następnie zarejestrować wersję elektroniczną dokumentu w terminie do 31.01.2020 r.

Po akceptacji tego dokumentu przez pracowników MSCDN i UMWM zobowiązani są Państwo przesłać wydrukowany i podpisany dokument do właściwego wydziału MSCDN w terminie do 31.03.2020 r.

 

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


 

15.01.2020r.-28.01.2020r.

 

Uruchomienie rejestracji II cz. Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia !!!

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka, kolejnym zadaniem do którego zobowiązani są stypendyści jest rejestracja II cz. IPREU.

 

Proszę zalogować się na swoje konto i wybrać opcję II cz. IPREU, a następnie zarejestrować wersję elektroniczną dokumentu w terminie do 28.01.2020r.

Po akceptacji tego dokumentu przez pracowników MSCDN i UMWM zobowiązani są Państwo przesłać wydrukowany i podpisany dokument do właściwego wydziału MSCDN w terminie do 31.03.2020 r.

 

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


11.12.2019r.-15.01.2020r.

Zatwierdzenie Rankingowej listy stypendystów!

 

Informuję, że Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził Rankingową listę stypendystów w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu ,,Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2019/2020.

 

Uczniowie, którym przyznano stypendium znajdują się na Rankingowej liście stypendystów na pozycji od nr 1 do 476.

 

Stypendia zostały przyznane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie i decyzja o ich przyznaniu jest ostateczna.

 

Uczniowie, którzy otrzymali stypendium zobowiązani są do niezwłocznej rejestracji Umowy stypendialnej wraz z Danymi uczestnika projektu, na stronie internetowej oraz przysłanie na adres Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu kompletu dokumentów (3 podpisane egzemplarze umowy stypendialnej oraz 1 podpisany egzemplarz Danych uczestnika projektu)

 

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Rankingowa lista stypendystów


26.11.2019r.-11.12.2019r.

ZAKOŃCZENIE PRAC KOMISJI STYPENDIALNEJ

 

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem przez Komisję Stypendialną oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2019/2020 powstały:

1. Lista wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne;

2. Wykaz wniosków odrzuconych.

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


07.11.2019r.-26.11.2019r.

 Posiedzenie Komisji Stypendialnej!

Szanowni Państwo

 

Zgodnie z roboczym harmonogramem realizacji projektu, posiedzenie Komisji Stypendialnej, która dokona oceny wniosków odbędzie się w dniach   15-21 listopada 2019 r.

 

Efektem oceny będzie Lista Wniosków spełniających wymogi formalne
i merytoryczne oraz Wykaz Wniosków odrzuconych, które zostaną zamieszczone na stronie programu.

 

Zachęcam do odwiedzania strony.

 

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


16.10.2019r.-07.11.2019r.

Zakończenie przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium!

 

Szanowni Państwo,

 

Wnioski złożone do dnia 24 września 2019 r. obecnie poddawane są wstępnej    weryfikacji pod względem formalnym.

 

Zgodnie z roboczym harmonogramem realizacji projektu wyniki oceny zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu w listopadzie br.

Zachęcam do śledzenia strony.

 

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


18.09.2019r-16.10.2019r.

Zmiana terminu zakończenia rejestracji wniosków

Szanowni Państwo,

w zwiazku z problemami technicznymi na stronie internetowej projektu, elektroniczna rejestracja wniosków o przyznanie stypendium zostaje przedłużona do dnia 17 września 2019 r. do godziny 9:15

Przesłanie wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostaje przedłuzone do dnia             24 września 2019 r.

O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu.

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


29.08.2019r.- 18.09.2019r.

Ruszają stypendia! Daj sobie szansę!

Szanowni Państwo,

W dniu 9 września 2019 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków do projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja
w człowieka
w roku szkolnym 2019/2020.

Będzie się składał z dwóch etapów:

 1. Elektroniczna rejestracja wniosków stypendialnych na stronie internetowej w terminie od 9 do 16 września 2019 r.
 2. Przesłanie wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do 23 września 2019 r. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu.

  O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • w roku szkolnym 2018/2019 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum;
 • w roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.
 • uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,66.
  Co najmniej jeden przedmiot, spośród 3 przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia;
 • uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,40.

Aby ubiegać się o stypendium należy:

 • założyć konto na stronie internetowej projektu
 • zarejestrować elektronicznie wniosek o przyznanie stypendium
 • wydrukować i podpisać:

- wniosek

- oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych

- I część Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia.

- oświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

* do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, poświadczających osiągnięcia  edukacyjne ucznia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza/dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019 bądź będzie uczęszczać w roku szkolnym 2019/2020, lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły.

 • przesłać dokumenty listem poleconym w  zaklejonej kopercie zawierającej opis: imię
  i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID oraz dopisek: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja
  w człowieka” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu,
  ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa (o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu).
 • dokumenty można też złożyć osobiście w  Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, I piętro, pokój 127, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek – piątek  od 8:00 – 16:00.

Więcej informacji na temat udziału w projekcie oraz procedurze rekrutacyjnej można znaleźć w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów w zakładce Dokumenty/Instrukcje oraz w zakładkach O projekcie, Pytania.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami: (22) 59-79-410, 413, 423, 430, 435, 449, jak również drogą elektroniczną pod adresem: edukacja@mazovia.pl

Zapraszam do aplikowania o stypendium.

project

Kalendarz