logo
archive-1850170_960_720.webp

27.01.2022 r. - 21.04.2022 r.

 

Szanowni Państwo,

 

 

zgodnie z zapisem § 9 ust.1 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VIIi VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka, stypendysta po przyznaniu stypendium,a jeśli jest niepełnoletni wspólnie z rodzicem lub opiekunem prawnym we współpracy z nauczycielem – opiekunem stypendysty przygotowuje i rejestruje na stronie internetowej II część Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia (dalej IPREU), według wzoru, o którym mowa w § 15 pkt 2 Regulaminu.

 

Rejestracja II cz. IPREU będzie możliwa po zalogowaniu się na konto na internetowej stronie projektu i wybraniu opcji „IPREU cz. II 2022”. Rejestracji należy dokonać w terminie do dnia 15 lutego 2022 r. Po zarejestrowaniu w systemie II cz. IPREU zostanie on udostępniony do weryfikacji MSCDN. W przypadku zgłoszenia uwag dokument zostanie cofnięty do korekty na konto stypendysty i opatrzony stosownym komentarzem. Proszę o jego uwzględnienie i korektę dokumentu zgodnie z sugestiami. Po akceptacji  wersji elektronicznej II cz. IPREU przez MSCDN zostanie on przesłany do weryfikacji w UMWM. W przypadku zgłoszenia uwag, sytuacja wygląda analogicznie.

 

Po ostatecznym zaakceptowaniu elektronicznej wersji II cz. IPREU przez UMWM pojawi się na koncie stypendysty możliwość wydruku dokumentu. Proszę o jego wydrukowanie (1 egzemplarz), podpisanie we właściwych miejscach przez upoważnione osoby oraz przesłanie do dnia 1 kwietnia 2022 r. na adres właściwego wydziału MSCDN w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID oraz dopisek: II cz. IPREU „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”.

Wykaz adresów właściwych wydziałów MSCDN stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Znajduje się również w zakładce Kontakt.

 

Jeśli przesłanie wersji papierowej powyższego dokumentu w wyznaczonym terminie nie będzie możliwe z powodu przebywania na kwarantannie lub izolacji proszę  o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie poprzez przesłanie maila z informacją na adres stypendia@mazovia.pl. Każdy przypadek będzie indywidulanie analizowany i zostaną Państwo poinformowani o rozstrzygnięciu. Departament może poprosić o potwierdzenie faktu przebywania na kwarantannie lub w izolacji stosownym dokumentem.

 

W związku z koniecznością akceptacji II cz. IPREU przez nauczyciela opiekuna (podpis na wersji papierowej dokumentu), proszę o skorzystanie z jednego z zaproponowanych poniżej sposobów:

 1. Nauczyciel składa podpis na wydrukowanej przez stypendystę II cz. IPREU.
 2. W przypadku trudności w osobistym podpisaniu II cz. IPREU przez nauczyciela opiekuna proszę aby wydrukował on „Oświadczenie nauczyciela II cz. IPREU” (do pobrania poniżej oraz w zakładce Dokumenty), podpisał się na nim i przesłał skan podpisanego oświadczenia do stypendysty, który dołącza wydrukowane oświadczenie z podpisem nauczyciela do papierowej wersji II cz. IPREU składanej do MSCDN.

 

 

Pieczęć szkoły na pierwszej stronie dokumentu jest nieobowiązkowa.

 

Proszę o regularne sprawdzanie konta w celu weryfikacji statusu dokumentu.

 

 

Dawid Kalkowski

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

27 stycznia 2022 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.12.2021 r. - 27.01.2022 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził w dniu 14 grudnia 2021 r. Rankingową listę stypendystów w ramach projektu ,,Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2021/2022.

 

Uczniowie, którym przyznano stypendium znajdują się na Rankingowej liście stypendystów na pozycji od nr 1 do nr 632.

 

Rankingowa lista stypendystów

 

Uczniowie na Rankingowej liście stypendystów, znajdujący się na pozycji od nr 633 do nr 1391 stanowią listę rezerwową.

 

Stypendia zostały przyznane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów i decyzja o ich przydzieleniu jest ostateczna.

 

Uczniowie, którym przyznano stypendia zobowiązani są do niezwłocznej rejestracji Umowy stypendialnej wraz z Danymi uczestnika projektu na stronie internetowej w terminie od 16 do 29 grudnia 2021 r. oraz przysłanie kompletu dokumentów
(3 podpisane egzemplarze umowy stypendialnej oraz 1 podpisany egzemplarz Danych uczestnika projektu) w terminie do dnia 10 stycznia 2022 r. na adres:
Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa,
w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID oraz dopisek: Umowa stypendialna – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka.

 

Jeśli powyższe czynności nie zostaną dokonane w ww. terminach, zgodnie z zapisami Regulaminu, stypendium zostanie przekazane kolejnemu uczniowi z listy rezerwowej.

 

Dawid Kalkowski

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

16 grudnia 2021 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.12.2021 r. - 16.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem przez Komisję Stypendialną oceny formalnej i merytorycznej wniosków
o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2021/2022 powstały:

1. Lista wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne;

2. Wykaz wniosków odrzuconych.

Aby sprawdzić liczbę przyznanych punktów lub przyczynę odrzucenia wniosku należy zalogować się na konto.

W kolejnym etapie konkursu spośród wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne Zarząd Województwa Mazowieckiego wyłoni 632 uczniów z najlepszymi wynikami edukacyjnymi i przyzna im stypendium. Lista stypendystów zostanie opublikowana na stronie projektu niebawem. Zachęcamy do jej regularnego śledzenia.

W oczekiwaniu na rankingową listę stypendystów Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przeprowadza anonimowe badanie ankietowe, które zbiera informacje na temat potrzeb edukacyjnych uczniów. Otrzymane dane pozwolą nam zaplanować projekt realizowany w przyszłości, który będzie odpowiadał na realne potrzeby uczniów.

Proszę o wypełnienie ankiety znajdującej się pod linkiem Link do ankiety

 

                

Dawid Kalkowski

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

1 grudnia 2021 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.10.2021 r. - 1.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

 

Wnioski złożone do dnia 27 września 2021 r. obecnie poddawane są wstępnej weryfikacji pod względem formalnym.

Zgodnie z roboczym harmonogramem realizacji projektu wyniki oceny zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu w listopadzie/grudniu br.

Zachęcam do śledzenia strony.

 

Dawid Kalkowski

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

5 października 2021 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.09.2021 r. - 5.10.2021 r.

Szanowni Państwo,

W związku z naprawą usterki, która uniemożliwiała zapisanie na stronie projektowej wypełnionego wniosku informuję, że elektroniczna rejestracja wniosków stypendialnych zostaje wydłużona do dnia 15 września 2021 r. do godziny 23:59.

Termin przesłania podpisanej papierowej wersji wniosku z wymaganymi załącznikami zostaje przedłużony do dnia 27 września 2021 r. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

 

Marcin Pawlak
Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

14 września 2021 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • w roku szkolnym 2020/2021 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • w roku szkolnym 2021/2022 będą uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.
 • uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2020/2021 na poziomie nie niższym niż 5,66.
  Co najmniej jeden przedmiot, spośród 3 przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia;
 • uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2020/2021 na poziomie nie niższym niż 5,40.

Aby ubiegać się o stypendium należy:

 • założyć konto na stronie internetowej projektu (konta założone w poprzednich edycjach projektu są nieaktywne)
 • wejść na adres e-mail podany podczas tworzenia konta i aktywować konto poprzez wysłany link (link jest jednorazowy), po aktywacji konta należy zalogować się na stronę stypendialną, korzystając z danych użytych podczas tworzenia konta
 • Każdy uczeń ubiegający się o stypendium musi założyć nowe konto.
 • zarejestrować elektronicznie wniosek o przyznanie stypendium
 • wydrukować i podpisać:

- wniosek

- oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych

- I część Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia.

- oświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

- do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, poświadczających osiągnięcia  edukacyjne ucznia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza/dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021 bądź będzie uczęszczać w roku szkolnym 2020/2021, lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły.

 • przesłać dokumenty listem poleconym w  zaklejonej kopercie zawierającej opis: imię
  i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID oraz dopisek: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa (o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu).
 • dokumenty można też złożyć osobiście w  Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, na przeciwko ochrony, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek – piątek  od 8:00 – 16:00.

Więcej informacji na temat udziału w projekcie oraz procedurze rekrutacyjnej można znaleźć w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów w zakładce Dokumenty/Instrukcje oraz w zakładkach: O projekcie, Pytania.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami: (22) 59-79-413, 418, 423, 430, 449, jak również drogą elektroniczną pod adresem: stypendia@mazovia.pl

Zapraszam do aplikowania o stypendium.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.06.2021 r. - 2.09.2021 r.

 

Szanowni stypendyści,


zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”, kolejnym zadaniem do którego zobowiązani są stypendyści jest rejestracja na stronie internetowej sprawozdania na zakończenie programu stypendialnego. W sprawozdaniu tym należy uwzględnić wszystkie poniesione wydatki na łączną kwotę 5314 zł. Jeżeli w związku ze stanem epidemiologicznym w kraju dokonali Państwo zmian w zaplanowanych pierwotnie wydatkach, które nie mogły zostać zrealizowane, proszę o uwzględnienie w sprawozdaniu, w części ,,wyszczególnienie wydatku’’ nowych wydatków zaakceptowanych przez Departament, a w części ,,uwagi’’ opisać pierwotne wydatki i przyczynę niemożliwości ich realizacji.

 

Rejestracja sprawozdania będzie możliwa po zalogowaniu się na swoje konto, na stronie projektowej i wybraniu opcji „Formularz Sprawozdanie II”. Rejestracji sprawozdania należy dokonać w terminie do 7.07.2021 r. Po zaakceptowaniu sprawozdania przez pracowników UMWM pojawi się na Państwa koncie możliwość wydruku ww. dokumentu. 

Zaakceptowane sprawozdanie końcowe należy wydrukować, podpisać we właściwych miejscach przez upoważnione osoby i przesłać  na adres właściwego wydziału MSCDN w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID oraz dopisek: Sprawozdanie końcowe „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w terminie do 2.08.2021 r.

 

W przypadku podpisu nauczyciela proszę o wykorzystanie jednego z poniższych sposobów:
 

1.  Nauczyciel składa podpis na sprawozdaniu końcowym wydrukowanym przez stypendystę.

2. Nauczyciel drukuje oświadczenie sprawozdania końcowego (do pobrania poniżej), podpisuje się na nim i przesyła skan podpisanego oświadczenia do stypendysty, który dołącza wydrukowane oświadczenie z podpisem nauczyciela do sprawozdania końcowego.

 

* Oświadczenie nauczyciela - Sprawozdanie Końcowe


Pieczęć szkoły na pierwszej stronie dokumentu jest nieobowiązkowa !!!

 

Proszę o regularne sprawdzanie konta w celu weryfikacji statusu dokumentu.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu znajdujący się w zakładce kontakt na stronie projektowej lub e-mail na adres stypendia@mazovia.pl

 

 

Marcin Pawlak
          Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

23 czerwca 2021 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Wnioskodawcy,

 

jeśli są Państwo użytkownikami programu antywirusowego ESET Endpoint Security, podczas korzystania ze strony projektowej (https://stypendia.oeiizk.waw.pl/) może pojawić się komunikat o potencjalnym zagrożeniu (przykład – SCREEN).

Aby rozwiązać ten problem, należy usunąć pliki cookie przeglądarki. Poniżej instrukcja jak to zrobić na przykładzie przeglądarki MisrosoftEdge.

 

Marcin Pawlak
          Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

13 lipca 2021 r.

____________________________________________________________________________________________________

25.06.2021 r. - 13.07.2021 r.

Konkurs Opiekun Stypendysty Roku 2020/2021

 

Szanowni Nauczyciele – Opiekunowie,

 

Uprzejmie informuję, że w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” został przygotowany dla Państwa konkurs „Opiekun Stypendysty Roku 2020/2021”.

 

Jest on skierowany do nauczycieli – opiekunów, pedagogów szkolnych albo doradców zawodowych, którzy sprawowali opiekę dydaktyczną nad stypendystami realizującymi Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia w roku szkolnym 2020/2021.

 

Nabór formularzy konkursowych jest planowany w terminie od 28 czerwca 2021 r. do 12 lipca 2021 r.

 

W dokumencie tym należy opisać swoją współpracę ze stypendystą przy realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia. Wypełniony formularz należy dostarczyć do 12 lipca 2021 r. (decyduje data wpływu) na adres: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, 00-236 ul. Świetojerska 9:

 • w formie papierowej osobiście za potwierdzeniem odbioru,
 • przez operatora pocztowego w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, jego adres oraz dopisek „Konkurs Opiekun Stypendysty Roku 2020/2021”.

 

Dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli skorzystać z powyższych form dostarczenia dokumentów konkursowych przygotowaliśmy możliwość przekazania ich w formie elektronicznej przez ePUAP za pomocą profilu zaufanego z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Adres, z którego należy skorzystać podczas wysyłki to: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego. Instrukcja wysyłki w formie elektronicznej znajduje się poniżej oraz w zakładce Dokumenty.

 

Wynikiem konkursu będzie wyłonienie laureatów i przyznanie tytułu Opiekuna Stypendysty Roku 2020/2021 oraz nagrody pieniężnej w wysokości 3000 zł nauczycielom, którzy poprzez swoje zaangażowanie i efektywną współpracę ze stypendystami stali się wzorem nauczyciela sprawującego opiekę nad szczególnie uzdolnionym stypendystą. Planuje się wyłonić do 18 laureatów konkursu.

 

Regulamin konkursu „Opiekun Stypendysty Roku 2020/2021”, formularz konkursowy oraz Oświadczenie uczestnika konkursu o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku są dostępne poniżej oraz w zakładce Dokumenty.

 

Zachęcam do udziału w konkursie.

 

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

25 czerwca 2021 r.

 

____________________________________________________________________________________________________

 

25.03.2021 r. - 25.06.2021 r.                         

                                  Podpis nauczyciela opiekuna na Sprawozdaniu Okresowym  !!!

 

Szanowni stypendyści,

W związku z aktualnymi  ograniczeniami w funkcjonowaniu szkół oraz koniecznością akceptacji przez nauczyciela opiekuna Sprawozdania Okresowego, poprzez złożenie na nim podpisu, proponujemy dwie alternatywne ścieżki akceptacji tego dokumentu. Wybieracie tylko jedną z nich w zależności od możliwości zdobycia podpisu pod dokumentem.

 1. Pierwsza z nich to uzyskanie podpisu nauczyciela opiekuna na wydrukowanej/papierowej wersji Sprawozdania Okresowego. Następnie dokument podpisany przez właściwe osoby (pełnoletniego ucznia/rodzica oraz nauczyciela) przesyłacie w jednym egzemplarzu do właściwego wydziału MSCDN.
   
 2. Jeżeli powyższe rozwiązanie nie będzie możliwe dopuszcza się akceptację Sprawozdania Okresowego za pośrednictwem oświadczenia nauczyciela. Nauczyciel po wcześniejszym zapoznaniu się z elektroniczną wersją Sprawozdania Okresowego, drukuje oświadczenie (które znajduje się na stronie projektu w zakładce Dokumenty, pod nazwą - oświadczenie nauczyciela – Sprawozdanie Okresowe), podpisuje je i odsyła do stypendysty w formie elektronicznej (scan dokumentu e-mailem). Stypendysta dołącza wydrukowany skan podpisanego oświadczenia nauczyciela do wydrukowanego i podpisanego przez pełnoletniego ucznia/rodzica Sprawozdania Okresowego i przesyła obydwa dokumenty do właściwego wydziału MSCDN.
  Należy przesyłać dwa dokumenty: wydrukowany skan podpisanego przez nauczyciela oświadczenia oraz wydrukowane  i podpisane przez pełnoletniego ucznia/rodzica Sprawozdanie Okresowe.

 

Pieczęć szkoły na pierwszej stronie dokumentu jest nieobowiązkowa !!!

W przypadku pytań prosimy o napisanie maila na adres stypendia@mazovia.pl

Papierową wersję Sprawozdania Okresowego należy przesłać do właściwej siedziby MSCDN do dnia 30 kwietnia br.

 

                                                                  Marcin Pawlak

                                   Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

                      Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

25 marca 2021 r.


 09-03-2021 r.- 25.03.2021 r.

Uruchomienie Sprawozdania Okresowego (Sprawozdanie I )

Szanowni Państwo,


zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII  i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących  w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”, kolejnym zadaniem do którego zobowiązani są stypendyści jest przygotowanie i rejestracja na stronie internetowej sprawozdania okresowego, uwzględniającego postępy w realizacji II części Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia.

Aby tego dokonać, proszę zalogować się na swoje konto na stronie projektowej i wybrać opcję „Formularz Sprawozdania I”, a następnie wypełnić (zarejestrować) wersję elektroniczną tego dokumentu w terminie do 23.03.2021 r. Po jego akceptacji przez pracownika UMWM pojawi się na Państwa koncie możliwość wydruku ww. dokumentu. Proszę go wydrukować, podpisać przez upoważnione osoby, a następnie przesłać w terminie do 30.04.2021 r. do właściwego wydziału MSCDN.

 

Marcin Pawlak
          Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

9.03.2021 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.02.2021 r.- 09.03.2021 r.

Podpis nauczyciela opiekuna na II cz. IPREU !!!

 

Szanowni stypendyści,

W związku z aktualnymi  ograniczeniami w funkcjonowaniu szkół oraz koniecznością akceptacji przez nauczyciela opiekuna II cz. Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, poprzez złożenie na nim podpisu, proponujemy dwie alternatywne ścieżki akceptacji tego dokumentu. Wybieracie tylko jedną z nich w zależności od możliwości zdobycia podpisu pod dokumentem.

 1. Pierwsza z nich to uzyskanie podpisu nauczycielem opiekunem na wydrukowanej/papierowej wersji II cz. IPREU. Następnie dokument podpisany przez właściwe osoby (ucznia, rodzica oraz nauczyciela) przesyłacie w jednym egzemplarzu do właściwego wydziału MSCDN.

 

 1. Jeżeli powyższe rozwiązanie nie będzie możliwe dopuszcza się akceptację II cz. IPREU za pośrednictwem oświadczenia nauczyciela. Nauczyciel po wcześniejszym zapoznaniu się z elektroniczną wersją II cz. IPREU, drukuje oświadczenie (które znajduje się na stronie projektu w zakładce Dokumenty, pod nazwą - oświadczenie nauczyciela II cz. IPREU), podpisuje je i odsyła do stypendysty w formie elektronicznej (scan dokumentu e-mailem). Stypendysta dołącza wydrukowany skan podpisanego oświadczenia nauczyciela do wydrukowanej i podpisanej przez siebie i rodzica II cz. IPREU i przesyła obydwa dokumenty do właściwego wydziału MSCDN.

(należy przesyłać dwa dokumenty: wydrukowany skan podpisanego przez nauczyciela oświadczenia oraz wydrukowaną  i podpisaną przez ucznia i rodzica II cz. IPREU)

 

Pieczęć szkoły na pierwszych stronach dokumentów jest nieobowiązkowa !!!

W przypadku pytań prosimy o napisanie maila na adres stypendia@mazovia.pl

Papierową wersję II cz. IPREU należy przesłać do właściwej siedziby MSCDN do dnia 28 lutego br.

 

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

03.02.2021 r.


17.12.2020 r. -03.02.2021

Uruchomienie Rejestracji II cz. Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia !!!

Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka, kolejnym zadaniem do którego są Państwo zobowiązani jest rejestracja II cz. IPREU.

Proszę zalogować się na swoje konto i wybrać opcję II cz. IPREU, a następnie zarejestrować wersję elektroniczną dokumentu w terminie do 03.01.2021 r.

W zakładce Dokumenty widnieje wzór II cz. IPREU z pomocnymi sugestiami dotyczącymi jego wypełnienia. Zachęcam do zapoznania się z tym dokumentem.

Po akceptacji tego dokumentu przez pracowników MSCDN i UMWM zobowiązani są Państwo przesłać wydrukowany i podpisany dokument do właściwego wydziału MSCDN w terminie do 28.02.2021 r.

 

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

17.12.2020


25.11.2020-17.12.2020

                                     Zatwierdzenie Rankingowej listy stypendystów!

Szanowni Państwo,
 Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził w dniu 24 listopada 2020 r. Rankingową listę stypendystów w ramach projektu ,,Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2020/2021.
 
Uczniowie, którym przyznano stypendium znajdują się na Rankingowej liście stypendystów na pozycji od nr 1 do 476.
Rankingowa lista stypendystów
Uczniowie na Rankingowej liście stypendystów od pozycji 477 do pozycji 1009 stanowią listę rezerwową.

Stypendia zostały przyznane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów i decyzja o ich przydzieleniu jest ostateczna.
 
Uczniowie, którym przyznano stypendia zobowiązani są do niezwłocznej rejestracji Umowy stypendialnej wraz z Danymi uczestnika projektu na stronie internetowej w terminie do 2 grudnia 2020 r. oraz przysłanie kompletu dokumentów (3 podpisane egzemplarze umowy stypendialnej oraz 1 podpisany egzemplarz Danych uczestnika projektu) w terminie do 9 grudnia 2020 r. na adres:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa, w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID oraz dopisek: Umowa stypendialna – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka.
 
Marcin Pawlak
Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

25 listopada 2020 r.

 


 

06.11.2020-25.11.2020

ZAKOŃCZENIE PRAC KOMISJI STYPENDIALNEJ

 Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem przez Komisję Stypendialną oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2020/2021 powstały:

1. Lista wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne;

2. Wykaz wniosków odrzuconych.

Aby sprawdzić liczbę przyznanych punktów lub przyczynę odrzucenia wniosku należy zalogować się na konto.

W kolejnym etapie konkursu spośród wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne zostanie wyłonionych 476 stypendystów z najlepszymi wynikami edukacyjnymi. Lista stypendystów zostanie opublikowana na stronie projektu w terminie późniejszym po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

Zachęcam do śledzenia strony

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 


25.09.2020- 05.11.2020

Zakończenie przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium!

 

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za złożenie wniosków o przyznanie stypendium.

 Wnioski złożone w terminie poddawane są weryfikacji.

 Lista wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne oraz Wykaz wniosków odrzuconych zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu w listopadzie br.

W związku z występowaniem zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, harmonogram prac nad oceną wniosków może ulec zmianie. O wszelkich zmianach zostaną Państwo poinformowani w odrębnych komunikatach.

Zachęcam do śledzenia strony.

 

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


25.08.2020 r - 24.09.2020 r.

Szanowni Państwo,

W dniu 2 września 2020 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków do projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycjaw człowieka w roku szkolnym 2020/2021.

Będzie się składał z dwóch etapów:

 1. Elektroniczna rejestracja wniosków stypendialnych na stronie internetowej w terminie od 2 do 9 września 2020 r.
 2. Przesłanie wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do 21 września 2020 r. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu

  O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • w roku szkolnym 2019/2020 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • w roku szkolnym 2020/2021 będą uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.
 • uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2019/2020 na poziomie nie niższym niż 5,66.
  Co najmniej jeden przedmiot, spośród 3 przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia;
 • uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2019/2020 na poziomie nie niższym niż 5,40.

Aby ubiegać się o stypendium należy:

 • założyć konto na stronie internetowej projektu

Jeśli uczeń zakładał konto w roku szkolnym 2019/2020 jest ono nadal aktywne i należy się nim posłużyć rejestrując wniosek o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2020/2021

 • zarejestrować elektronicznie wniosek o przyznanie stypendium
 • wydrukować i podpisać:

- wniosek

- oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych

- I część Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia.

- oświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

- do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, poświadczających osiągnięcia  edukacyjne ucznia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza/dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020 bądź będzie uczęszczać w roku szkolnym 2020/2021, lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły.

 • przesłać dokumenty listem poleconym w  zaklejonej kopercie zawierającej opis: imię
  i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID oraz dopisek: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja
  w człowieka” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu,
  ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa (o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu).
 • dokumenty można też złożyć osobiście w  Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, I piętro, pokój 127, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek – piątek  od 8:00 – 16:00.

Więcej informacji na temat udziału w projekcie oraz procedurze rekrutacyjnej można znaleźć w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów w zakładce Dokumenty/Instrukcje oraz w zakładkach: O projekcie, Pytania.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami: (22) 59-79-410, 413, 423, 430, 449, jak również drogą elektroniczną pod adresem: stypendia@mazovia.pl

Zapraszam do aplikowania o stypendium.

 

 

                                                                                           Marcin Pawlak

 

                                                        Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu

                                                Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

                                                         /- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 


V edycja programu stypendialnego w roku szkolnym 2019/2020  ↓↓↓↓


Dokumenty V edycji programu - rok szkolny 2019/2020

Konkurs Opiekuna Stypendysty Roku

13.07.2020 r. - 21.08.2020 r.

Uruchomienie rejestracji sprawozdania końcowego !!!

 Szanowni Stypendyści,


Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII  i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących  w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka, ostatnim zadaniem do którego są Państwo zobowiązani jest rejestracja na stronie internetowej sprawozdania na zakończenie programu stypendialnego. W sprawozdaniu tym należy uwzględnić wszystkie poniesione wydatki na łączną kwotę 4900 zł. Jeżeli w związku ze stanem epidemiologicznym w kraju dokonywaliście zmian w wydatkach, które nie mogły zostać zrealizowane, proszę o uwzględnienie w sprawozdaniu, w części ,,wyszczególnienie wydatku’’ nowych wydatków zaakceptowanych przez Departament, a w części ,,uwagi’’ opisać pierwotne wydatki i przyczynę niemożliwości ich realizacji.
Rejestracja sprawozdania będzie możliwa po zalogowaniu się na swoje konto, na stronie projektowej i wybraniu opcji Sprawozdanie II. Rejestracji sprawozdania należy dokonać w terminie do 24.07.2020 r.
Po zaakceptowaniu sprawozdania przez pracowników UMWM pojawi się na Państwa koncie możliwość wydruku ww. dokumentu. 

Proszę o regularne sprawdzanie konta w celu weryfikacji statusu dokumentu

Zaakceptowane sprawozdanie końcowe należy wydrukować, podpisać we właściwych miejscach z wykorzystaniem jednego ze sposobów dot. podpisu nauczyciela podanego poniżej i przesłać  na adres : właściwego wydziału MSCDN w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID oraz dopisek: Sprawozdanie końcowe „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w terminie do 21.08.2020 r
Podobnie jak w przypadku wcześniejszych dokumentów podpis nauczyciela można zdobyć na dwa sposoby:
1. Nauczyciel składa podpis na sprawozdaniu końcowym wydrukowanym przez stypendystę.
2. Nauczyciel drukuje oświadczenie sprawozdania końcowego (do pobrania poniżej oraz w załączniku do wiadomości e-mail), podpisuje się na nim i przesyła skan podpisanego oświadczenia do stypendysty, który dołącza wydrukowane oświadczenie z podpisem nauczyciela do sprawozdania końcowego.
Pieczęć szkoły na pierwszej stronie dokumentu jest nieobowiązkowa !!!

Proszę o regularne sprawdzanie konta w celu weryfikacji statusu dokumentu

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu znajdujący się w zakładce kontakt na stronie projektowej lub e-mail na adres stypendia@mazovia.pl

Oświadczenie nauczyciela opiekuna- Sprawozdanie końcowe

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


  29.07.2020 r.- 18.08.2020 r.                               

                  Konkurs Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020

 

Szanowni Nauczyciele – Opiekunowie,

Uprzejmie informuję, że w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” został przygotowany dla Państwa konkurs „Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020”.

Jest on skierowany do nauczycieli – opiekunów, pedagogów szkolnych albo doradców zawodowych, którzy sprawowali opiekę dydaktyczną nad stypendystami realizującymi Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia w roku szkolnym 2019/2020.

Nabór formularzy konkursowych jest planowany w terminie od 1 do 14 lipca 2020 r.

W dokumencie tym należy opisać swoją współpracę ze stypendystą przy realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia. Wypełniony formularz należy dostarczyć do 14 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu) na adres: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, 00-236 ul. Świetojerska 9:

 • w formie papierowej osobiście za potwierdzeniem odbioru,
 • przez operatora pocztowego w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, jego adres oraz dopisek „Konkurs Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020”.

Dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli skorzystać z powyższych form dostarczenia dokumentów konkursowych przygotowaliśmy możliwość przekazania ich w formie elektronicznej przez ePUAP za pomocą profilu zaufanego z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Adres, z którego należy skorzystać podczas wysyłki to: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego. Instrukcja wysyłki w formie elektronicznej znajduje się tutaj oraz w zakładce Dokumenty.

Wynikiem konkursu będzie wyłonienie laureatów i przyznanie tytułu Opiekuna Stypendysty Roku 2019/2020 oraz nagrody pieniężnej w wysokości 3000 zł nauczycielom, którzy poprzez swoje zaangażowanie i efektywną współpracę ze stypendystami stali się wzorem nauczyciela sprawującego opiekę nad szczególnie uzdolnionym stypendystą. Planuje się wyłonić do 18 laureatów konkursu.

Regulamin konkursu „Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020”, formularz konkursowy oraz Oświadczenie uczestnika konkursu o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku są dostępne poniżej oraz w zakładce Dokumenty.

Regulamin Konkursu „Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020”

Formularz konkursowy

Oświadczenie uczestnika konkursu o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku

 

Zachęcam do udziału w konkursie.

 

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


15.04.2020 r. - 22.04.2020 r.                        

                Uruchomienie sprawozdania okresowego !!!

 

Szanowni Stypendyści,


Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII  i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących  w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka, kolejnym zadaniem do którego zobowiązani są stypendyści jest przygotowanie i rejestracja na stronie internetowej sprawozdania okresowego, uwzględniającego postępy w realizacji II części Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia.
Proszę zalogować się na swoje konto i wybrać opcję sprawozdanie okresowe, a następnie zarejestrować wersję elektroniczną tego dokumentu w terminie do 30.04.2020 r.
Po jego akceptacji przez pracowników UMWM pojawi się na Państwa koncie możliwość wydruku ww. dokumentu. 
Zgodnie z zapisami Regulaminu sprawozdanie okresowe należy wydrukować, podpisać we właściwych miejscach i przesłać  na adres : właściwego wydziału MSCDN w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID oraz dopisek: Sprawozdanie okresowe „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka. 

Termin przesłania sprawozdania okresowego zostanie wskazany w odrębnym komunikacie

                                     

                                     Marcin Pawlak
          Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


12.03.2020 r. - 15.04.2020 r.                                                                                       

                               Szanowni Stypendyści !!!

 

    W związku z decyzją Rządu Rzeczpospolitej Polskiej przekazaną przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącej przedłużenia okresu zawieszenia działalności szkół informuję, że termin przesłania Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia do właściwego wydziału MSCDN zostaje przedłużony do 15 maja 2020 r.

 

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 


 

28.01.2020 r.- 12.03.2020 r.

Uruchomienie rejestracji II cz. Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia !!!

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII       i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących                               w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka, kolejnym zadaniem do którego zobowiązani są stypendyści jest rejestracja II cz. IPREU.

 

Proszę zalogować się na swoje konto i wybrać opcję II cz. IPREU, a następnie zarejestrować wersję elektroniczną dokumentu w terminie do 31.01.2020 r.

Po akceptacji tego dokumentu przez pracowników MSCDN i UMWM zobowiązani są Państwo przesłać wydrukowany i podpisany dokument do właściwego wydziału MSCDN w terminie do 31.03.2020 r.

 

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


 

15.01.2020r.-28.01.2020r.

 

Uruchomienie rejestracji II cz. Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia !!!

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka, kolejnym zadaniem do którego zobowiązani są stypendyści jest rejestracja II cz. IPREU.

 

Proszę zalogować się na swoje konto i wybrać opcję II cz. IPREU, a następnie zarejestrować wersję elektroniczną dokumentu w terminie do 28.01.2020r.

Po akceptacji tego dokumentu przez pracowników MSCDN i UMWM zobowiązani są Państwo przesłać wydrukowany i podpisany dokument do właściwego wydziału MSCDN w terminie do 31.03.2020 r.

 

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


11.12.2019r.-15.01.2020r.

Zatwierdzenie Rankingowej listy stypendystów!

 

Informuję, że Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził Rankingową listę stypendystów w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu ,,Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2019/2020.

 

Uczniowie, którym przyznano stypendium znajdują się na Rankingowej liście stypendystów na pozycji od nr 1 do 476.

 

Stypendia zostały przyznane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie i decyzja o ich przyznaniu jest ostateczna.

 

Uczniowie, którzy otrzymali stypendium zobowiązani są do niezwłocznej rejestracji Umowy stypendialnej wraz z Danymi uczestnika projektu, na stronie internetowej oraz przysłanie na adres Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu kompletu dokumentów (3 podpisane egzemplarze umowy stypendialnej oraz 1 podpisany egzemplarz Danych uczestnika projektu)

 

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Rankingowa lista stypendystów


26.11.2019r.-11.12.2019r.

ZAKOŃCZENIE PRAC KOMISJI STYPENDIALNEJ

 

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem przez Komisję Stypendialną oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2019/2020 powstały:

1. Lista wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne;

2. Wykaz wniosków odrzuconych.

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


07.11.2019r.-26.11.2019r.

 Posiedzenie Komisji Stypendialnej!

Szanowni Państwo

 

Zgodnie z roboczym harmonogramem realizacji projektu, posiedzenie Komisji Stypendialnej, która dokona oceny wniosków odbędzie się w dniach   15-21 listopada 2019 r.

 

Efektem oceny będzie Lista Wniosków spełniających wymogi formalne
i merytoryczne oraz Wykaz Wniosków odrzuconych, które zostaną zamieszczone na stronie programu.

 

Zachęcam do odwiedzania strony.

 

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


16.10.2019r.-07.11.2019r.

Zakończenie przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium!

 

Szanowni Państwo,

 

Wnioski złożone do dnia 24 września 2019 r. obecnie poddawane są wstępnej    weryfikacji pod względem formalnym.

 

Zgodnie z roboczym harmonogramem realizacji projektu wyniki oceny zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu w listopadzie br.

Zachęcam do śledzenia strony.

 

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


18.09.2019r-16.10.2019r.

Zmiana terminu zakończenia rejestracji wniosków

Szanowni Państwo,

w zwiazku z problemami technicznymi na stronie internetowej projektu, elektroniczna rejestracja wniosków o przyznanie stypendium zostaje przedłużona do dnia 17 września 2019 r. do godziny 9:15

Przesłanie wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostaje przedłuzone do dnia             24 września 2019 r.

O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu.

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


29.08.2019r.- 18.09.2019r.

Ruszają stypendia! Daj sobie szansę!

Szanowni Państwo,

W dniu 9 września 2019 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków do projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja
w człowieka
w roku szkolnym 2019/2020.

Będzie się składał z dwóch etapów:

 1. Elektroniczna rejestracja wniosków stypendialnych na stronie internetowej w terminie od 9 do 16 września 2019 r.
 2. Przesłanie wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do 23 września 2019 r. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu.

  O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • w roku szkolnym 2018/2019 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum;
 • w roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.
 • uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,66.
  Co najmniej jeden przedmiot, spośród 3 przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia;
 • uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,40.

Aby ubiegać się o stypendium należy:

 • założyć konto na stronie internetowej projektu
 • zarejestrować elektronicznie wniosek o przyznanie stypendium
 • wydrukować i podpisać:

- wniosek

- oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych

- I część Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia.

- oświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

* do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, poświadczających osiągnięcia  edukacyjne ucznia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza/dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019 bądź będzie uczęszczać w roku szkolnym 2019/2020, lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły.

 • przesłać dokumenty listem poleconym w  zaklejonej kopercie zawierającej opis: imię
  i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID oraz dopisek: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja
  w człowieka” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu,
  ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa (o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu).
 • dokumenty można też złożyć osobiście w  Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, I piętro, pokój 127, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek – piątek  od 8:00 – 16:00.

Więcej informacji na temat udziału w projekcie oraz procedurze rekrutacyjnej można znaleźć w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów w zakładce Dokumenty/Instrukcje oraz w zakładkach O projekcie, Pytania.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami: (22) 59-79-410, 413, 423, 430, 435, 449, jak również drogą elektroniczną pod adresem: edukacja@mazovia.pl

Zapraszam do aplikowania o stypendium.

project

Kalendarz