logo
facio333.png

Nabór wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo,

W związku z naprawą usterki, która uniemożliwiała zapisanie na stronie projektowej wypełnionego wniosku informuję, że elektroniczna rejestracja wniosków stypendialnych zostaje wydłużona do dnia 15 września 2021 r. do godziny 23:59.

Termin przesłania podpisanej papierowej wersji wniosku z wymaganymi załącznikami zostaje przedłużony do dnia 27 września 2021 r. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

 

Marcin Pawlak
Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

14 września 2021 r.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • w roku szkolnym 2020/2021 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • w roku szkolnym 2021/2022 będą uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.
 • uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2020/2021 na poziomie nie niższym niż 5,66.
  Co najmniej jeden przedmiot, spośród 3 przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia;
 • uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2020/2021 na poziomie nie niższym niż 5,40.

Aby ubiegać się o stypendium należy:

 • założyć konto na stronie internetowej projektu (konta założone w poprzednich edycjach projektu są nieaktywne)
 • wejść na adres e-mail podany podczas tworzenia konta i aktywować konto poprzez wysłany link (link jest jednorazowy), po aktywacji konta należy zalogować się na stronę stypendialną, korzystając z danych użytych podczas tworzenia konta
 • Każdy uczeń ubiegający się o stypendium musi założyć nowe konto.
 • zarejestrować elektronicznie wniosek o przyznanie stypendium
 • wydrukować i podpisać:

- wniosek

- oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych

- I część Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia.

- oświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

- do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, poświadczających osiągnięcia  edukacyjne ucznia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza/dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021 bądź będzie uczęszczać w roku szkolnym 2020/2021, lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły.

 • przesłać dokumenty listem poleconym w  zaklejonej kopercie zawierającej opis: imię
  i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID oraz dopisek: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa (o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu).
 • dokumenty można też złożyć osobiście w  Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, na przeciwko ochrony, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek – piątek  od 8:00 – 16:00.

Więcej informacji na temat udziału w projekcie oraz procedurze rekrutacyjnej można znaleźć w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów w zakładce Dokumenty/Instrukcje oraz w zakładkach: O projekcie, Pytania.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami: (22) 59-79-413, 418, 423, 430, 449, jak również drogą elektroniczną pod adresem: stypendia@mazovia.pl

Zapraszam do aplikowania o stypendium.

 

project

Kalendarz