logo
facio333.png

 Szanowni Stypendyści,


Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII  i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących  w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka, ostatnim zadaniem do którego są Państwo zobowiązani jest rejestracja na stronie internetowej sprawozdania na zakończenie programu stypendialnego. W sprawozdaniu tym należy uwzględnić wszystkie poniesione wydatki na łączną kwotę 4900 zł. Jeżeli w związku ze stanem epidemiologicznym w kraju dokonywaliście zmian w wydatkach, które nie mogły zostać zrealizowane, proszę o uwzględnienie w sprawozdaniu, w części ,,wyszczególnienie wydatku’’ nowych wydatków zaakceptowanych przez Departament, a w części ,,uwagi’’ opisać pierwotne wydatki i przyczynę niemożliwości ich realizacji.
Rejestracja sprawozdania będzie możliwa po zalogowaniu się na swoje konto, na stronie projektowej i wybraniu opcji Sprawozdanie II. Rejestracji sprawozdania należy dokonać w terminie do 24.07.2020 r.
Po zaakceptowaniu sprawozdania przez pracowników UMWM pojawi się na Państwa koncie możliwość wydruku ww. dokumentu. 

Proszę o regularne sprawdzanie konta w celu weryfikacji statusu dokumentu

Zaakceptowane sprawozdanie końcowe należy wydrukować, podpisać we właściwych miejscach z wykorzystaniem jednego ze sposobów dot. podpisu nauczyciela podanego poniżej i przesłać  na adres : właściwego wydziału MSCDN w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID oraz dopisek: Sprawozdanie końcowe „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w terminie do 21.08.2020 r
Podobnie jak w przypadku wcześniejszych dokumentów podpis nauczyciela można zdobyć na dwa sposoby:
1. Nauczyciel składa podpis na sprawozdaniu końcowym wydrukowanym przez stypendystę.
2. Nauczyciel drukuje oświadczenie sprawozdania końcowego (do pobrania poniżej oraz w załączniku do wiadomości e-mail), podpisuje się na nim i przesyła skan podpisanego oświadczenia do stypendysty, który dołącza wydrukowane oświadczenie z podpisem nauczyciela do sprawozdania końcowego.
Pieczęć szkoły na pierwszej stronie dokumentu jest nieobowiązkowa !!!

Proszę o regularne sprawdzanie konta w celu weryfikacji statusu dokumentu

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu znajdujący się w zakładce kontakt na stronie projektowej lub e-mail na adres stypendia@mazovia.pl

Oświadczenie opiekuna stypendysty- Sprawozdanie końcowe

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


                                            

                  Konkurs Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020

 

Szanowni Nauczyciele – Opiekunowie,

Uprzejmie informuję, że w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” został przygotowany dla Państwa konkurs „Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020”.

Jest on skierowany do nauczycieli – opiekunów, pedagogów szkolnych albo doradców zawodowych, którzy sprawowali opiekę dydaktyczną nad stypendystami realizującymi Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia w roku szkolnym 2019/2020.

Nabór formularzy konkursowych jest planowany w terminie od 1 do 14 lipca 2020 r.

W dokumencie tym należy opisać swoją współpracę ze stypendystą przy realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia. Wypełniony formularz należy dostarczyć do 14 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu) na adres: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, 00-236 ul. Świetojerska 9:

  • w formie papierowej osobiście za potwierdzeniem odbioru,
  • przez operatora pocztowego w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, jego adres oraz dopisek „Konkurs Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020”.

Dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli skorzystać z powyższych form dostarczenia dokumentów konkursowych przygotowaliśmy możliwość przekazania ich w formie elektronicznej przez ePUAP za pomocą profilu zaufanego z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Adres, z którego należy skorzystać podczas wysyłki to: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego. Instrukcja wysyłki w formie elektronicznej znajduje się tutaj oraz w zakładce Dokumenty.

Wynikiem konkursu będzie wyłonienie laureatów i przyznanie tytułu Opiekuna Stypendysty Roku 2019/2020 oraz nagrody pieniężnej w wysokości 3000 zł nauczycielom, którzy poprzez swoje zaangażowanie i efektywną współpracę ze stypendystami stali się wzorem nauczyciela sprawującego opiekę nad szczególnie uzdolnionym stypendystą. Planuje się wyłonić do 18 laureatów konkursu.

Regulamin konkursu „Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020”, formularz konkursowy oraz Oświadczenie uczestnika konkursu o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku są dostępne poniżej oraz w zakładce Dokumenty.

Regulamin Konkursu „Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020”

Formularz konkursowy

Oświadczenie uczestnika konkursu o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku

 

Zachęcam do udziału w konkursie.

 

Marcin Pawlak

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

project

Kalendarz