logo
facio333.png

Uruchomienie Sprawozdania Okresowego (Sprawozdania I)

Szanowni Państwo,

 


zgodnie z zapisem § 9 ust. 11 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”, kolejnym zadaniem do którego zobowiązani są stypendyści jest przygotowanie i rejestracja na stronie internetowej Sprawozdania okresowego, uwzględniającego postępy w realizacji II części Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia (według wzoru, o którym mowa w § 15 pkt. 5 Regulaminu). Wzór Sprawozdania jest dostępny na stronie projektowej w zakładce „Dokumenty”. W Sprawozdaniu okresowym proszę uwzględnić rozwój edukacyjny ucznia zrealizowany w okresie od września 2021 r. do stycznia 2022 r.

 

Rejestracja Sprawozdania okresowego będzie możliwa po zalogowaniu się na konto na internetowej stronie projektu i wybraniu opcji „Formularz Sprawozdania I 2022”. Rejestracji należy dokonać w terminie do dnia 4 maja 2022 r. Po zarejestrowaniu w systemie Sprawozdania okresowego zostanie ono udostępnione do weryfikacji DEPiS. W przypadku zgłoszenia uwag, dokument zostanie cofnięty do korekty na konto stypendysty i opatrzony stosownym komentarzem. Proszę o jego uwzględnienie i korektę dokumentu zgodnie z sugestiami.

 

Po ostatecznym zaakceptowaniu elektronicznej wersji Sprawozdania okresowego przez UMWM pojawi się na koncie stypendysty możliwość wydruku dokumentu. Proszę o jego wydrukowanie w 1 egzemplarzu, podpisanie we właściwych miejscach przez upoważnione osoby (pełnoletniego stypendystę lub rodzica ucznia niepełnoletniego i nauczyciela – opiekuna) oraz przesłanie do dnia 31 maja 2022 r. na adres właściwego wydziału MSCDN w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID oraz dopisek: Sprawozdanie okresowe „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”.

 

Wykaz adresów właściwych wydziałów MSCDN stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Znajduje się również w zakładce Kontakt.

 

Proszę o regularne sprawdzanie konta w celu weryfikacji statusu dokumentu.

 

Dawid Kalkowski
          Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

21 kwietnia 2022 r.

project

Kalendarz