logo
facio333.png

Uruchomienie Sprawozdania końcowego (Sprawozdania II)

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapisem § 9 ust. 11 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”, kolejnym zadaniem do którego zobowiązani są stypendyści jest przygotowanie i rejestracja na stronie internetowej Sprawozdania końcowego. Wzór Sprawozdania jest dostępny na stronie projektowej w zakładce „Dokumenty”. W Sprawozdaniu końcowym proszę uwzględnić rozwój edukacyjny ucznia zrealizowany w okresie od lutego do czerwca 2022 r.

Rejestracja Sprawozdania końcowego będzie możliwa po zalogowaniu się na konto na internetowej stronie projektu i wybraniu opcji „Formularz Sprawozdania II 2022”. Rejestracji należy dokonać w terminie do dnia 10 lipca 2022 r. Po zarejestrowaniu w systemie Sprawozdania końcowego zostanie ono udostępnione do weryfikacji DEPiS. W przypadku zgłoszenia uwag, dokument zostanie cofnięty do korekty na konto stypendysty i opatrzony stosownym komentarzem. Proszę o jego uwzględnienie i korektę dokumentu zgodnie z sugestiami.

Po ostatecznym zaakceptowaniu elektronicznej wersji Sprawozdania końcowego przez UMWM pojawi się na koncie stypendysty możliwość wydruku dokumentu. Proszę o jego wydrukowanie w 1 egzemplarzu, podpisanie we właściwych miejscach przez upoważnione osoby (pełnoletniego stypendystę lub rodzica ucznia niepełnoletniego, a także nauczyciela – opiekuna) oraz przesłanie do dnia 15 września 2022 r. na adres właściwego wydziału MSCDN w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID oraz dopisek: Sprawozdanie końcowe „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”.


                                                                                                                                                                    Dawid Kalkowski

 

          Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

20 czerwca 2022 r.

 

 

project

Kalendarz